Spinnler Fliegenfischen.ch  Statistik Orkla 2017 Week Date Water level ( m 3  ) Salmon Lenght ( cm ) Weight ( KG ) Fly Released Fisher Nr of Rods 22 01.06.17 77.00 1 107 12.10 X 1 Björn H. 3 02.06.17 80.00 1 100 10.00 X 0 Franz W. 03.06.17 75.00 1 80 5.00 X 1 Franz W. 23 04.06.17 75.00 1 85 6.00 X 1 Björn H. 3.5 04.06.17 75.00 1 105 11.40 X 1 Björn H. 04.06.17 75.00 1 100 10.10 X 1 Björn H. 06.07.17 80.00 1 91 7.40 X 1 Björn B. 06.07.17 74.00 1 92 7.60 X 1 Franz W. 07.06.17 76.00 1 90 7.10 X 1 Björn H. 07.06.17 80.00 1 98 9.50 X 1 Wolfgang S. 24 11.06.17 90.00 1 82 5.40 X 1 Peter S. 7 12.06.17 83.00 1 94 8.50 x 1 Hans B. 12.06.17 83.00 1 98 10.10 x 1 Hans B. 16.06.17 100.00 1 84 5.80 X 0 Wolfgang S. 16.06.17 100.00 1 97 9.00 X 1 Peter S. 16.06.17 100.00 1 75 4.10 X 0 Björn B. 25 18.06.17 95.00 1 88 6.70 X 1 Björn H. 7 18.06.17 95.00 1 70 3.50 X 1 Uli J. 19.06.17 95.00 1 105 11.40 X 1 Valentin S. 20.06.17 101.00 1 57 1.70 X 1 Björn B. 24.06.17 78.00 1 88 6.00 X 0 Uli J. 24.06.17 71.00 1 65 2.60 X 1 Jörg N. 26 25.06.17 75.00 1 110 13.20 X 1 Björn H. 6 27.06.17 69.00 1 93 7.90 X 1 Uli J. 28.06.17 65.00 1 50 1.40 X 1 Jörg N. 29.06.17 90.00 1 79 4.80 X 1 Mathias W. 29.06.17 90.00 1 89 6.80 X 1 Jörg N. 30.06.17 90.00 1 90 7.00 X 1 Dani W. 01.07.17 75.00 1 75 4.10 X 1 Dani W. 27 02.07.17 75.00 1 85 6.00 X 1 Thomas M. 10 02.07.17 75.00 1 88 6.70 X 1 Manfred O. 03.07.17 75.00 1 101 10.10 X 1 Sepp E. 28 29 30 31 32 33 34 35 Total 32 229.00 28 36.5 Total number of salmon 32.00 Released salmon 28 Total weight (KG ) 229.00 Average weight 7.16

Statistik Orkla 2019

Week Date Water level ( m 3  ) Salmon Lenght ( cm ) Weight ( KG ) Fly Released Fisher 23 01.06.19 50.00 1 104 11.10 X 0 Bernd C. 01.06.19 50.00 1 98 9.00 X 1 Per H. 01.06.19 50.00 1 100 10.00 X 1 Per H. 01.06.19 50.00 1 112 13.70 X 1 Harald L. 01.06.19 50.00 1 99 9.50 X 1 César G. 01.06.19 50.00 1 94 8.40 X 1 Alberto D. 01.06.19 50.00 1 77 4.70 X 0 Florian B. 02.06.19 50.00 1 103 10.30 X 0 Alexander D. 03.06.19 50.00 1 95 8.10 X 1 Carsten M. 04.06.19 50.00 1 100 10.10 X 0 Carsten M. 06.06.19 60.00 1 100 10.00 X 1 Wolfgang S 07.06.19 60.00 1 95 9.00 X 1 Cäsar G. 24 11.06.19 80.00 1 80 5.00 X 0 Hans-H- B. Ausgeblutet/Abgeliefert 11.06.19 80.00 1 85 6.00 X 0 Michel P. Ausgeblutet/Abgeliefert 12.06.19 60.00 1 85 6.00 X 1 Hans S Ausgeblutet/Abgeliefert 13.06.19 60.00 1 103 10.80 X 0 Björn H. 25 15.06.19 50.00 1 85 6.00 X 0 Fabian B. 18.06.19 50.00 1 86 6.20 X 0 Björn H Ausgeblutet/Abgeliefert 18.06.19 50.00 1 100 10.30 X 0 Antje E. 20.06.19 45.00 1 95 7.80 X 0 Fabian B. Ausgeblutet/Abgeliefert 26 23.06.19 100.00 1 88 6.80 X 0 Mathias W. Ausgeblutet/Abgeliefert 23.06.19 95.00 1 112 14.30 X 1 Tim P. 24.06.19 85.00 1 92 7.60 X 1 Björn H. Ausgeblutet/Abgeliefert 25.06.19 80.00 1 80 5.00 X 0 Björn H. 26.06.19 80.00 1 80 5.00 X 0 Björn B. 29.06.19 55.00 1 98 9.30 X 0 Walter L. 27 29.06.19 55.00 1 106 11.80 X 1 Bernd C. 30.06.19 60.00 1 62 2.20 X 1 Jörg N. 01.07.19 65.00 1 94 7.80 X 0 Jörg N. 03.07.19 70.00 1 83 5.60 X 1 Jörg N. 03.07.19 70.00 1 86 6.20 X 1 Bernd C. 04.07.19 65.00 1 86 6.20 X 1 Herbert S. 05.07.19 65.00 1 66 2.80 X 1 Jörg N. 06.07.19 50.00 1 114 14.70 X 1 Björn H 06.07.19 50.00 1 83 5.60 X 1 Björn H 28 06.07.19 45.00 1 102 10.10 X 1 Markus K. Ausgeblutet/Abgeliefert 06.07.19 45.00 1 80 5.00 X 1 Björn H 06.07.19 40.00 1 101 10.60 X 1 Björn H. 06.07.19 40.00 1 68 2.80 X 1 Bernd C. 07.07.19 40.00 1 62 2.10 X 1 Björn H 07.07.19 40.00 1 105 11.40 X 1 Bernd C. 07.07.19 40.00 1 87 6.20 X 1 Bernd C. 07.07.19 40.00 1 63 2.30 X 1 Markus K. 07.07.19 40.00 1 98 9.00 X 1 Markus K. 09.07.19 40.00 1 75 4.10 X 1 Markus K. 12.07.19 40.00 1 102 10.50 X 0 Hanspeter B. 13.07.19 35.00 1 60 2.00 X 1 Bernd C. 13.07.19 35.00 1 60 2.00 X 1 Björn H. 29 14.07.19 35.00 1 100 10.20 X 1 Hans S. 18.07.19 30.00 1 80 5.20 X 0 Mauritia K. 19.07.19 30.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 19.07.19 30.00 1 85 6.00 X 1 Gary S. 30 22.07.19 30.00 1 58 1.60 X 1 Manfred O. 23.07.19 30.00 1 85 5.80 X 1 Manfred O. 25.07.19 25.00 1 58 1.80 X 1 Hans S. 26.07.19 25.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 31 02.08.19 25.00 1 70 3.30 X 1 Christoph B. 02.08.19 25.00 1 55 1.00 X 1 Fritz D. 02.08.19 25.00 1 68 2.70 X 1 Wolfgang W. 02.08.19 25.00 1 70 3.30 X 1 Alexander P. 03.08.19 22.00 1 79 4.80 X 1 Fritz D. 32 03.08.19 22.00 1 90 7.10 X 1 Christoph B. 08.08.19 25.00 1 58 1.60 X 1 Othmar A. 08.08.19 30.00 1 60 2.10 X 1 Othmar A. 10.08.19 22.00 1 58 1.80 X 1 Manolito T. 10.08.19 22.00 1 55 1.40 X 1 Klaus D'A. 10.08.19 22.00 1 97 9.00 X 1 Björn H. 33 11.08.19 25.00 1 85 5.80 X 1 Klaus D'A. 14.08.19 80.00 1 79 4.80 X 1 Klaus D'A. 14.08.19 80.00 1 50 1.00 X 1 Hans H. B. 14.08.19 80.00 1 59 2.00 X 1 Antje E. 15.08.19 60.00 1 53 1.30 X 1 Armin N. 34 17.08.19 30.00 1 65 2.60 X 1 Gary S. 17.08.19 30.00 1 93 7.90 X 1 Peter S. 18.08.19 30.00 1 75 4.30 X 0 Daniel W. Ausgeblutet/Abgeliefert 18.08.19 30.00 1 73 3.50 X 1 Philip F. 18.08.19 25.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 18.08.19 25.00 1 89 7.00 X 1 Daniel W. 19.08.19 25.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 19.08.19 25.00 1 84 6.00 X 1 Peter S. 20.08.19 37.00 1 63 2.40 X 1 Daniel W. 21.08.19 37.00 1 55 1.40 X 1 Peter S. 21.08.19 37.00 1 84 5.40 X 1 Daniel W. 22.08.19 35.00 1 94 8.10 X 1 Uli J. 22.08.19 35.00 1 63 2.40 X 1 Antje E. 22.08.19 35.00 1 84 6.00 X 1 Peter S. 22.08.19 35.00 1 107 12.10 X 1 Björn H. 23.08.19 30.00 1 74 4.10 X 1 Philip F. 23.08.19 30.00 1 85 6.20 X 1 Gary S. 23.08.19 30.00 1 84 5.40 X 1 Philip F. 23.08.19 30.00 1 65 2.60 X 1 Daniel W. 23.08.19 30.00 1 50 1.40 X 0 Björn H. Ausgeblutet/Abgeliefert 23.08.19 30.00 1 74 4.10 X 1 Philip F. 23.08.19 30.00 1 96 9.00 X 1 Daniel W. 24.08.19 25.00 1 100 10.00 X 1 Daniel W. 35 27.08.19 21.00 1 70 3.30 X 1 Carsten M. 28.08.19 30.00 1 58 1.80 X 1 Bernd C. 28.08.19 35.00 1 90 7.10 X 1 Charlie N. 29.08.19 35.00 1 85 5.60 X 1 Daniel W. 30.08.19 25.00 1 86 6.20 X 1 Daniel W. 31.08.19 25.00 1 84 6.00 X 1 Björn H. Total 101 596.90 81 Total number of salmon 101.00 Released salmon 81 Total weight (KG ) 596.90 0 Average weight 5.91
NAVIGATION
ADRESSE Spinnler Fliegenfischen ℅ Hans Spinnler Bachtalenstrasse 2 CH - 4313 Möhlin Schweiz
KONTAKT Email: spinnler@spinnler-fliegenfischen.ch Phone: ++41 (0)79 322 25 87 www.spinnler-fliegenfischen.ch www.salmonfishing-norway.com
BACK
Week Date Water level ( m 3  ) Salmon Lenght ( cm ) Weight ( KG ) Fly Released Fisher 23 01.06.19 50.00 1 104 11.10 X 0 Bernd C. 01.06.19 50.00 1 98 9.00 X 1 Per H. 01.06.19 50.00 1 100 10.00 X 1 Per H. 01.06.19 50.00 1 112 13.70 X 1 Harald L. 01.06.19 50.00 1 99 9.50 X 1 César G. 01.06.19 50.00 1 94 8.40 X 1 Alberto D. 01.06.19 50.00 1 77 4.70 X 0 Florian B. 02.06.19 50.00 1 103 10.30 X 0 Alexander D. 03.06.19 50.00 1 95 8.10 X 1 Carsten M. 04.06.19 50.00 1 100 10.10 X 0 Carsten M. 06.06.19 60.00 1 100 10.00 X 1 Wolfgang S 07.06.19 60.00 1 95 9.00 X 1 Cäsar G. 24 11.06.19 80.00 1 80 5.00 X 0 Hans-H- B. Ausgeblutet/Abgeliefert 11.06.19 80.00 1 85 6.00 X 0 Michel P. Ausgeblutet/Abgeliefert 12.06.19 60.00 1 85 6.00 X 1 Hans S Ausgeblutet/Abgeliefert 13.06.19 60.00 1 103 10.80 X 0 Björn H. 25 15.06.19 50.00 1 85 6.00 X 0 Fabian B. 18.06.19 50.00 1 86 6.20 X 0 Björn H Ausgeblutet/Abgeliefert 18.06.19 50.00 1 100 10.30 X 0 Antje E. 20.06.19 45.00 1 95 7.80 X 0 Fabian B. Ausgeblutet/Abgeliefert 26 23.06.19 100.00 1 88 6.80 X 0 Mathias W. Ausgeblutet/Abgeliefert 23.06.19 95.00 1 112 14.30 X 1 Tim P. 24.06.19 85.00 1 92 7.60 X 1 Björn H. Ausgeblutet/Abgeliefert 25.06.19 80.00 1 80 5.00 X 0 Björn H. 26.06.19 80.00 1 80 5.00 X 0 Björn B. 29.06.19 55.00 1 98 9.30 X 0 Walter L. 27 29.06.19 55.00 1 106 11.80 X 1 Bernd C. 30.06.19 60.00 1 62 2.20 X 1 Jörg N. 01.07.19 65.00 1 94 7.80 X 0 Jörg N. 03.07.19 70.00 1 83 5.60 X 1 Jörg N. 03.07.19 70.00 1 86 6.20 X 1 Bernd C. 04.07.19 65.00 1 86 6.20 X 1 Herbert S. 05.07.19 65.00 1 66 2.80 X 1 Jörg N. 06.07.19 50.00 1 114 14.70 X 1 Björn H 06.07.19 50.00 1 83 5.60 X 1 Björn H 28 06.07.19 45.00 1 102 10.10 X 1 Markus K. Ausgeblutet/Abgeliefert 06.07.19 45.00 1 80 5.00 X 1 Björn H 06.07.19 40.00 1 101 10.60 X 1 Björn H. 06.07.19 40.00 1 68 2.80 X 1 Bernd C. 07.07.19 40.00 1 62 2.10 X 1 Björn H 07.07.19 40.00 1 105 11.40 X 1 Bernd C. 07.07.19 40.00 1 87 6.20 X 1 Bernd C. 07.07.19 40.00 1 63 2.30 X 1 Markus K. 07.07.19 40.00 1 98 9.00 X 1 Markus K. 09.07.19 40.00 1 75 4.10 X 1 Markus K. 12.07.19 40.00 1 102 10.50 X 0 Hanspeter B. 13.07.19 35.00 1 60 2.00 X 1 Bernd C. 13.07.19 35.00 1 60 2.00 X 1 Björn H. 29 14.07.19 35.00 1 100 10.20 X 1 Hans S. 18.07.19 30.00 1 80 5.20 X 0 Mauritia K. 19.07.19 30.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 19.07.19 30.00 1 85 6.00 X 1 Gary S. 30 22.07.19 30.00 1 58 1.60 X 1 Manfred O. 23.07.19 30.00 1 85 5.80 X 1 Manfred O. 25.07.19 25.00 1 58 1.80 X 1 Hans S. 26.07.19 25.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 31 02.08.19 25.00 1 70 3.30 X 1 Christoph B. 02.08.19 25.00 1 55 1.00 X 1 Fritz D. 02.08.19 25.00 1 68 2.70 X 1 Wolfgang W. 02.08.19 25.00 1 70 3.30 X 1 Alexander P. 03.08.19 22.00 1 79 4.80 X 1 Fritz D. 32 03.08.19 22.00 1 90 7.10 X 1 Christoph B. 08.08.19 25.00 1 58 1.60 X 1 Othmar A. 08.08.19 30.00 1 60 2.10 X 1 Othmar A. 10.08.19 22.00 1 58 1.80 X 1 Manolito T. 10.08.19 22.00 1 55 1.40 X 1 Klaus D'A. 10.08.19 22.00 1 97 9.00 X 1 Björn H. 33 11.08.19 25.00 1 85 5.80 X 1 Klaus D'A. 14.08.19 80.00 1 79 4.80 X 1 Klaus D'A. 14.08.19 80.00 1 50 1.00 X 1 Hans H. B. 14.08.19 80.00 1 59 2.00 X 1 Antje E. 15.08.19 60.00 1 53 1.30 X 1 Armin N. 34 17.08.19 30.00 1 65 2.60 X 1 Gary S. 17.08.19 30.00 1 93 7.90 X 1 Peter S. 18.08.19 30.00 1 75 4.30 X 0 Daniel W. Ausgeblutet/Abgeliefert 18.08.19 30.00 1 73 3.50 X 1 Philip F. 18.08.19 25.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 18.08.19 25.00 1 89 7.00 X 1 Daniel W. 19.08.19 25.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 19.08.19 25.00 1 84 6.00 X 1 Peter S. 20.08.19 37.00 1 63 2.40 X 1 Daniel W. 21.08.19 37.00 1 55 1.40 X 1 Peter S. 21.08.19 37.00 1 84 5.40 X 1 Daniel W. 22.08.19 35.00 1 94 8.10 X 1 Uli J. 22.08.19 35.00 1 63 2.40 X 1 Antje E. 22.08.19 35.00 1 84 6.00 X 1 Peter S. 22.08.19 35.00 1 107 12.10 X 1 Björn H. 23.08.19 30.00 1 74 4.10 X 1 Philip F. 23.08.19 30.00 1 85 6.20 X 1 Gary S. 23.08.19 30.00 1 84 5.40 X 1 Philip F. 23.08.19 30.00 1 65 2.60 X 1 Daniel W. 23.08.19 30.00 1 50 1.40 X 0 Björn H. Ausgeblutet/Abgeliefert 23.08.19 30.00 1 74 4.10 X 1 Philip F. 23.08.19 30.00 1 96 9.00 X 1 Daniel W. 24.08.19 25.00 1 100 10.00 X 1 Daniel W. 35 27.08.19 21.00 1 70 3.30 X 1 Carsten M. 28.08.19 30.00 1 58 1.80 X 1 Bernd C. 28.08.19 35.00 1 90 7.10 X 1 Charlie N. 29.08.19 35.00 1 85 5.60 X 1 Daniel W. 30.08.19 25.00 1 86 6.20 X 1 Daniel W. 31.08.19 25.00 1 84 6.00 X 1 Björn H. Total 101 596.90 81 Total number of salmon 101.00 Released salmon 81 Total weight (KG ) 596.90 0 Average weight 5.91

Statistik Orkla 2019

Orkla News 2019
spinnler fliegenfischen